Registrirajte se
KATEGORIJE
Skip Navigation Links.
NOVINE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA OD 1. SIJEČNJA 2009. godine

Razlika između doprinosa i poreza je u tome što se doprinosi plaćaju za točno određenu namjenu i to:

doprinosi koje plaćaju radnici iz svojih bruto plaća ( 20 % ):

 • obvezno mirovinsko osiguranje ( 1.stup - 15 % ili 20 % )
 • obvezno mirovinsko osiguranje ( 2. stup – 5 % )

doprinosi koje plaćaju poslodavci na plaće ( 17,2 % ):

 1. obvezno zdravstveno osiguranje ( 15 % )
 2. zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu ( 1,7 % )
 3. osiguranje za slučaj nezaposlenosti ( 0,5 % )

Novi Zakon o doprinosima donosi određene novine vezane za plaćanje socijalnih doprinosa, s tim da se osnovni koncept  propisivanja obveze plaćanja doprinosa neće promijeniti.

NOVINE:

 • najviša godišnja osnovica više se neće određivati na razmjerni dio godine, već će se određivati isključivo kao godišnja veličina, neovisno o razdoblju provedenom u osiguranju u kalendarskoj godini na koju se odnosi najviša godišnja osnovica.
 • pomorci koji status osiguranika stječu na temelju Pomorskog zakonika postaju obveznici plaćanja doprinosa, te osobe kojima je na temelju Zakona o socijalnoj skrbi priznat status roditelja njegovatelja, osobe koje obavljaju djelatnost domaće radinosti i sporednogzanimanja prema zakonu o obrtu i dr.
 • obračun doprinosa neće se mijenjati što znači da se obračunavaju neposredno prije isplate i dospijevaju u trenutku isplate drugog dohotka ( čl.115, st. 1), u prijelaznim odredbama Zakona se propisuje obveza da se u slučaju kada je dužničko-vjerovnički odnos nastao do 31.12.2008., a isplata drugog dohotka se obavlja nakon 01.01.2009. doprinosi se obračunavaju prema propisima koji su bili na snazi do kraja 2008. godine ( čl.255. st.2). Ove odredbe su posebno važne za osobe koje ostvaruju primitke od drugog dohotka na koje se od 01.01.2009. ne plaćaju doprinosi.( Pravilo postavljeno u čl. 255 st. 2 novog  Zakona zahtijevat će i prilagodbu  načina iskazivanja podataka na obrascu RSm koji isplatitelj drugog dohotka podnese Središnjem registru obveznika)

DOPRINOSI ZA OSOBE U RADNOM ODNOSU
Poticaji zapošljavanju mladih radnika

 1. Poslodavci koji zaposle radnika kojem je to prvo zaposlenje ( znači da do datuma zaposlenja nemaju evidentiran staž u mirovinskom osiguranju ), oslobođeni su plaćanja doprinosa na plaću u trajanju od jedne godine. Traje li radni odnos kraće, poslodavac ima pravo na poticaje u razdoblju trajanja Ugovora o radu, ali najduže do godinu dana.
 2. poslodavci koji sklapaju ugovor sa volonterom  radi obavljanja pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na plaću ( volonter prema Zakonu o radu, a ne prema Zakonu o volonterskom radu ) imaju pravo na oslobađanje plaćanja doprinosa na plaću.Znači da će se volonteru kojem je to prvo stjecanje statusa osiguranika za razdoblje od 12 mjeseci obračunavati samo mirovinski doprinosi, a ako volonterski rad traje duže od godine dana, obračunavat će se i doprinosi za zdravstveno osiguranje (za volontere se ne plaća doprinos za zapošljavanje ). Volonter nema pravo na plaću. Ukoliko poslodavac isplaćuje volonteru, koji obavlja pripravnički staž bez zaposlenja, neki primitak koji podliježe plaćanju poreza na dohodak, taj primitak podliježe plaćanju obveznih doprinosa prema pravilima obračunavanja doprinosa na drugi dohodak.
 3. Za sve radnike koji rade s nepunim radnim vremenom od 01. siječnja 2009.g. svi će se doprinosi obračunavati od iste osnovice, tj. plaće na koju radnik ima pravo temeljem zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i/ili ugovora o radu.

OBVEZNI DOPRINOSI NA PRIMITKE OD DRUGOG DOHOTKA

Proširenje od 01.01.2009. g. definicije primitaka koji se smatraju drugim dohotkom i na slijedeće primitke:

 • Primitke koji se isplaćuju nasljednicima po osnovi prava koje je stekao bivši radnik, osim mjesečne plaće bivšeg radnika
 • Primitak po osnovi povoljnije kamate na kredit koji koristi bivši radnik ( ako je ugovorena kamata niža od 4% godišnje, razlika od 4% godišnje se prema propisima poreza na dohodak smatra oporezivim dohotkom od nesamostalnog rada)
 • prigodne nagrade, naknade i pomoći bivšim radnicima ili izabranim i imenovanim osobama isplaćene iznad neoporezivih iznosa( napominjemo da prema važećim propisima o porezu na dohodak nema mogućnosti neoporezive isplate nagrada, naknada i pomoći bivšim radnicima, tako da se ukupna svota koja se isplaćuje od 01.01.2009.g. pri obračunu obveznih doprinosa smatra drugim dohotkom )
 • naknada plaće koju poslodavac isplaćuje bivšem radniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice , a koju poslodavac isplaćuje za razdoblje nakon prestanka radnog odnosa sukladno čl.101 Zakona o radu ( Nar. Nov. Br. 137/04.-proč.tekst)
 • ostali slični primici koje poslodavac isplaćuje radniku za razdoblje nakon radnog odnosa
 • primitak koji tuzemni poslodavac isplaćuje osobi izasloj na rad u RH po nalogu inozemnog poslodavca, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije uređeno
 • poduzetnička plaća koju isplaćuje fizička osoba koja od samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, a tu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost.

Novina koju uvodi Zakon o doprinosima je oslobađanje od doprinosa na drugi dohodak koji ostvaruju umirovljenici, bez ograničenja iznosa i neovisno o pravnoj osnovi temeljem koje umirovljenik ostvaruje drugi dohodak. Iz bruto primitka će se samo obračunavati i ustezati 25% poreza na dohodak i možebitni prirez. Umirovljenikom se smatraju osobe koje su korisnici mirovine, a nisu istovremeno u radnom odnosu i ne obavljaju samostalnu djelatnost.

Ostala oslobađanja od obveze plaćanja doprinosa na primitke od drugog dohotka:

 • Primici za rad osobe mlađe od 15 godina starosti
 • Primici koje bivši poslodavac isplaćuje članovima obitelji radnika kao rentu ili drugo doživotno primanje
 • novčana naknada koju ostvaruju nezaposleni mobilizirani građani

DOPRINOSI ZA OSOBE KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST:
Obveznici poreza na dobit koji obavljaju drugu djelatnost plaćati će doprinose na osnovicu u visini ostvarene godišnje dobiti, ali najviše do svote propisane za obrtnike obveznike poreza na dohodak kojima je obrt jedina osnova socijalnog osiguranja.
Novim Zakonom proširuje se definicija druge djelatnosti time što uključuje i osobe koje obrt, samostalno zanimanje ili poljoprivrednu djelatnost obavljaju uz radni odnos ( ili uz mirovinu, ako to posebni propisi omogućuju ), a od tih djelatnosti plaćaju porez na dobit. I za njih uvodi obveza plaćanja doprinosa.
Najviša osnovica za koju imaju obvezu plaćanja doprinosa izračunava se kao umnožak prosječne plaće u razdoblju siječanj-kolovoz prethodne godine, koeficijenta 0,65 i broja mjeseci poslovanja.
Ukoliko u određenoj kalendarskoj godini ostvare gubitak u poslovanju neće imati obvezu plaćanja doprinosa , isto kao i fizičke osobe  koje su od druge djelatnosti obveznici poreza na dohodak, obrtnici, samostalna zanimanja i poljoprivrednici koji od druge djelatnosti plaćaju porez na dobit

Do kraja 2008.g. umirovljenici koji obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje obvezni su plaćati doprinose i porez na dohodak, a od slijedeće godine za te će prihode biti samo porezni obveznici.

OSOBE KOJE OSTVARUJU DOHODAK OD IMOVINE ZA KOJI POREZNU OBVEZU UTVRĐUJU NA TEMELJU POSLOVNIH KNJIGA
Uvodi se obveza plaćanja doprinosa na dohodak od imovine, ali samo za najmodavce koji vode poslovne knjige.(plaćat će doprinose kao ostala samostalna djelatnost čl.7. toč. 5.3. Zakona)., a ako je osoba već osigurana po nekoj osnovi i uz to ostvaruje prihode od imovine za koje vodi poslovne knjige, plaćat će obvezne doprinose na dugu djelatnost ( čl.7. toč.6. Zakona )

MJERE ZA UČINKOVITIJU NAPLATU OBVEZNIH DOPRINOSA:

 • uvođenje novog registra obveznika doprinosa
 • uvodi se obveza prebijanja dospjelih iznosa doprinosa sa zatraženim povratom već isplaćene naknade plaće za bolovanje (čl.244.st.1.zakona)
 • za osobe koje su same za sebe obveznici plaćanja doprinosa, isplata naknade za bolovanje na koju imaju pravo prema propisima o zdravstvenom osiguranju, uvjetovana je prethodnim dokazivanjem da je podmirena obveza za socijalne doprinose ( čl.244.st.2.Zakona )
 • izvješća o dospjelim iznosima doprinosa koja su obveznici izvještavanja dužni dostaviti Poreznoj upravi smatraju se obračunskom prijavom i ovršnom ispravom ( čl.236.Zakona)

U novom Zakonu o doprinosima kazne su grupirane prema težini prekršaja u dvije skupine:
Za poslodavce koji izbjegavaju plaćanje doprinosa za radnike koji su u radnom odnosu i to u iznosu od 100 000,00 kn ( čl.249 Zakona)
Novčane kazne za ostale obveznike plaćanja doprinosa ( osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, isplatitelji drugog dohotka posrednici u zapošljavanju redovitih studenata) kaznit će se  najviše do 50 000,00kn ( čl. 250. i 251.Zakona )

Zakon o doprinosima (Narodne Novine br. 84/2008)

 

naši projekti


najnoviji prilozi
obveza izdavanja računa za usluge prodaje toplih napitaka putem automataoporezivanje nagradauputa o postupanju pri promjeni metode utvrđivanja porezne osnovice - prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitnaknada za odvojeni život od obiteljimože li obrtnik nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ostvariti pravo na naknadu zavoda za zapošljavanje?sadržaj putnog nalogapreračunavanje neto plaće u bruto plaćumetoda računo. evidencije vozilaputni nalog s privatnim vozilomputni nalog s službenim vozilomkorištenje službenog vozila u privatne svrheevidencija o korištenju privatnog vozila u sl. svrhenalog 14 - isplata troškova sl. puta u inodoprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvuiznos ino dnevnicaino uslugehosting-najam prostora na serverufizička osoba kao najmodavac nekretnineugovor o zakupu poslovnog prostorakupnja stana za potrebe radnikaoporezivanje korištenja i prodaje založnog pravaoporezivanje isporuka koje obave udrugeoporezivanje odštetaoporezivanje dobara i usluga zaposlenicimaoporezivanje izuzimanja - vlastite potrošnjeizuzimanje dobara i uslugaporezni aspekt manjkarashodi na koje se plaća pdvoporezivanje isporuka bez naknade i s osobnim popustomoporezivanje uvozapojam poduzetnika u poreznom smisluzakonska obilježja poduzetničke djelatnostipojam poduzeća temeljem Pravilnika o PDV-upočetak svojstva poduzetnikasvojstvo prestanka poduzetnikamjesto oporezivanja isporuke dobaraoporezivanje usluga vezanih uz nekretninuoporezivanje usluga prijevozaoporezivanje usluge posredovanjausluge koje se oporezuju prema mjestu primatelja usluge